Get Adobe Flash player

Segons les Instruccions del 29 de març de 2018, del director general de Política Educativa, per les quals s'estableix el procediment per a la realització dels qüestionaris de context i de l’avaluació individualitzada final de tercer d'Educació Primària i de segon d'ESO pel curs 2017-2018.
Els qüestionaris de context tindran com a finalitat obtindre informació sobre les condicions socioeconòmiques i culturals del context, així com d’altres aspectes educatius, dels centres docents i de l’alumnat i les seues famílies.

A fi de preservar la confidencialitat de les dades, s’establirà un sistema restringit d’accés a la informació, de manera que l’accés a les dades de cada centre quede reservat a l’administració educativa.
 
Respecte a les CONTRASENYES cal tindre en compte els següents aspectes:
- Totes les contrasenyes s’han d’escriure amb lletres majúscules.
- Cada contrasenya l’ha d’utilitzar un únic alumne/a i no han de ser compartides entre l’alumnat.
- Són exclusives per al nivell indicat (3r de Primària o 2n d’ESO).
- Les contrasenyes són anònimes i aleatòries i no permeten relacionar les respostes del qüestionari de context amb l’alumne/a que el realitza.
- La configuració de la plataforma telemàtica permet a l’alumne/a que està emplenant el qüestionari tornar a accedir en qualsevol moment i continuar al mateix punt on s’havia deixat, sempre que s’utilitze la mateixa contrasenya.